Bądź na bierząco - RSS

Instalacja agregatu chłodniczego.

Listopad 23rd, 2012 Autor: lala Kategoria Chłodnictwo

Uwagi ogólne:

Zastosowanie agregatu do jakiejkolwiek instalacji chłodniczej winno być poprzedzone doradztwem technicznym lub opracowaniem projektu w zakresie doboru pozostałych elementów instalacji (parowniki, automatyka chłodnicza) oraz umiejscowienia agregatu, prowadzenia rurociągów.

Montaż agregatu należy powierzyć firmie specjalistycznej posiadającej personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych, obeznany z problematyką chłodniczą.

Ustawienie agregatu.

Agregat można ustawić na zewnętrz pod zadaszeniem lub wewnątrz pomieszczenia zapewniając swobodny przepływ powietrza. Należy go posadowić na twardym, równym podłożu i wypoziomować.

Usytuowanie agregatu

Agregaty powinny być ustawione w takim miejscu by nie były narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w pobliżu nie było żadnych źródeł ciepła (kaloryfery, baterie C.O., płyty grzewcze, piece) oraz aby do skraplacza był zapewniony dopływ powietrza. W przypadku umieszczenia agregatu wewnątrz, pomieszczenie to należy odpowiednio wentylować tak by temperatura w nim nie przekroczyła +32C. Zaleca się ustawiać agregat za skraplaczem symetrycznie naprzeciwko otworu wentylacyjnego w odległości do 200 cm i zabezpieczyć go przed możliwością uszkodzenia lamel (np. siatka). Agregat w miarę możliwości należy umieścić jak najbliżej parownika .

Przygotowanie do montażu agregatu i wymagania dotyczące instalacji chłodniczej.

Agregaty skraplające są u producenta osuszone i napełnione olejem oraz parami suchego azotu. Połączenia agregatu wykonano szczelnie, dlatego też w czasie montażu urządzenia chłodniczego należy zwracać uwagę by nie zanieczyścić i nie zawilgocić układu. Instalację chłodniczą należy wykonać z elementów suchych i czystych, zgodnie z przyjętym projektem zabudowy, sztuką chłodniczą i aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

Instalacja chłodnicza powinna zawierać:
- filtr osuszacz na stronie cieczowej,
- filtr ssawny,
- zawór elektromagnetyczny,
- wskaźnik wilgoci,
- presostat wysokiego ciśnienia kontrolujący pracę wentylatorów skraplacza (lub inne rozwiązanie pozwalające utrzymać stałe parametry) w przypadku zainstalowania agregatu na zewnątrz.

Ponadto instalacja chłodnicza powinna:

- zabezpieczać sprężarkę przed przedostaniem się do niej ciekłego czynnika w czasie pracy i postoju. Osiągnąć to można poprzez odpowiednie prowadzenie przewodów ssawnych (np. syfonowanie), stosowanie odpowiednich elementów automatyki, osuszaczy, właściwy dobór parownika itp.
- zapewnić powrót oleju z instalacji do sprężarki poprzez właściwe prowadzenie przewodów czynnika chłodniczego (odpowiednie spadki, wykonanie syfonów itp.).
- zabezpieczenie przed nadmiernymi stratami energetycznymi przez odpowiednie zaizolowanie strony ssawnej instalacji i strony ciekłego czynnika (w zależności od przebiegu rurociągów).
- wszystkie połączenia wykonać jako bardzo szczelne, najlepiej przez lutowanie.

Wymagane jest, aby montaż i uruchomienie urządzenia chłodniczego wykonywały osoby o odpowiednich kwalifikacjach, znające zagadnienia chłodnictwa i wyposażone w sprzęt pozwalający na właściwe zmontowanie i uruchomienie całego urządzenia.

Przygotowanie do rozruchu – Próby szczelności i osuszania.

Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próby szczelności instalacji przy pomocy azotu, przy zamkniętych zaworach odcinających cieczy i zaworach ssawnych. Szczelność agregatu zazwyczaj jest sprawdzona u producenta.

Uwaga:Należy zwrócić szczególną uwagę na wartość nastawy presostatu wysokiego ciśnienia które powinno wynosić około 25 bar.

Osuszanie układu przeprowadzić przez próżnię. W tym celu należy dwukrotnie wytworzyć próżnię przy odciętych zaworach agregatu skraplającego.
- obniżyć ciśnienie do 0,25 mmHg,
- sprawdzić utrzymanie próżni 1,3 mbar przez 3 godz.,
- otworzyć zawory, podnieść ciśnienie dołu i wytworzyć po raz drugi próżnię 0,25 mm Hg.

Uwaga: Nie wolno uruchamiać sprężarki podczas utrzymywania próżni, może to spowodować spalenie silnika.

Instalacja elektryczna

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie ze schematem sterowania opracowanym w oparciu o załączony schemat. Należy zwrócić uwagę aby grzałka karteru sprężarki była cały czas zasilana lub grzała w momencie gdy nie pracuje sprężarka. Grzała powinna być włączona na przynajmniej 24 godz. przed uruchomieniem sprężarki. Zwraca się uwagę, że instalację elektryczną winien wykonać fachowiec – elektryk i powinna ona spełniać wymogi przepisów i odpowiednich norm w zakresie bezpieczeństwa.

Uruchomienie agregatu chłodniczego – automatyka

Przed uruchomieniem agregatu należy sprawdzić nastawy automatyki. W razie potrzeby dokonać odpowiedniej korekty. Nastawa wysokiego ciśnienia nie może przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego zbiornika płynnego czynnika. Niskie ciśnienie ustawić stosownie od potrzeb.

Uruchomienie agregatu

W celu uruchomienia należy:
- podłączyć zasilanie elektryczne,
- sprawdzić czy wszystkie zawory odcinające po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia są otwarte, za wyjątkiem zaworu ssawnego sprężarki, który powinien być zamknięty.
- podłączyć manowakuometr i manometry kontrolne (ssania, serwisowego , tłoczenia – do króćca na zaworze tłocznym,
- otwierać powoli zawór ssący na sprężarce, jeżeli w czasie otwierania zaworu słychać stuki, przymykać zawór ssawny a następnie powoli go otwierać.

Sprawdzenia poprawności pracy urządzenia

Po uruchomieniu agregat powinien pracować bez nadmiernych drgań, stuków, grzania się. Parowacze powinny być równomiernie zaszronione. Obserwować ciśnienie na manometrach kontrolnych. Różnica temperatur skraplania (odczytana na manometrze) i temperatura otoczenia winna się mieścić w granicach 0 do 15 K (dla zerowych temp. parowania) do 25K (przy to = – 28?C).

Na wzierniku zawilgocenia winien być kolor wskazujący suchość czynnika. Przepływ winien być stabilny, bez wyraźnych zaburzeń. Jeżeli przepływ jest burzliwy z wyraźnymi pęcherzykami, świadczy to o małej ilości czynnika.
Agregat winien być tak dobrany aby nie wyłączał się zbyt często. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wyregulowanie zaworu termostatycznego. Pary wychodzące z parownika powinny być przegrzane o 4 do 8 ?C. Regulację zaworu termostatycznego prowadzić wg instrukcji zaworu przy pracującym układzie chłodniczym.

Użytkowanie i konserwacja – wymagania dotyczące użytkowania agregatu.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy agregatu w czasie eksploatacji należy:
a) przy stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy. sztuki, nadmierne , grzanie się, brak efektów oziębiania należy agregat odłączyć od sieci elektrycznej, umiejscowić usterki i usunąć przyczynę awarii,
b) co najmniej raz na 14 dni (lub odpowiednio częściej) odszraniać parowacze w komorze chłodniczej,
c) komorę chłodniczą otwierać w razie konieczności i na czas jak najkrótszy,
d) w przypadku gdy urządzenie nie będzie używane przez okres czasu (4 do5 dni) należy odłączyć go spod napięcia,
e) w przypadku gdy przewiduje się postój urządzenia dłuższy niż 6 dni należy odessać czynnik chłodniczy z instalacji i zgromadzić go w zbiorniku agregatu i odłączyć spod napięcia,
f) po wstępnej pracy agregatu ok. 40 godzin dokonać sprawdzenia ilości oleju i ewentualnie dokonać jego uzupełnienia,
g) nie przeregulowywać niepotrzebnie nastaw automatyki chłodniczej. Czynności te można wykonywać w razie istotnej potrzeby po zapoznaniu się z ich instrukcją,
h) przynajmniej raz na dwa tygodnie dokonywać pobieżnych oględzin urządzenia, sprawdzić poprawność jego pracy, nastaw i działania automatyki,
i) odpowiednio często czyścić filtry (lub wymieniać wkłady) w instalacji zwłaszcza w pierwszym okresie pracy urządzenia,
j) zwracać uwagę na suchość czynnika chłodniczego, w razie potrzeby wymieniać wkłady w odwadniaczu.